Menu

Euro-Silo hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van een strikte opvolging van uw informatie-aanvraag. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot:

Euro-Silo
John Kennedylaan 19
9000 Gent | Belgium

info@eurosilo.be
T +32 9 251 21 41
F +32 9 251 60 74

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan:

Euro-Silo
John Kennedylaan 19
9000 Gent | Belgium

info@eurosilo.be
T +32 9 251 21 41
F +32 9 251 60 74

gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Euro-Silo kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar http://www.eurosilo.be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk Euro-Silo permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van "cookies".

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Euro-Silo prête de l'importance à votre intimité. La plupart des informations sur ce site sont disponibles sans avoir besoin des coordonnées personnelles; par contre, c'est possible que l'utilisateur sera demandé de l'information personnelle. Cette information sera uniquement utilisée dans le cadre de l'observation stricte de votre demande. L'utilisateur peut toujours, à titre gratuit et sur demande, s'opposer à l'emploi de ses coordonnées pour le marketing. Pour cela, il doit s'adresser à:

Euro-Silo
John Kennedylaan 19
9000 Gent | Belgium

info@eurosilo.be
T +32 9 251 21 41
F +32 9 251 60 74

Vos coordonnées personnelles ne seront jamais passées aux tiers.

Selon la loi de l'usage des coordonnées personnelles du 8/12/1992, l'utilisateur a le droit légal de demander la communication et la correction éventuelle de ses coordonnées. Sauf pièce d'identité (copie carte d'identité), vous pouvez obtenir une notification écrite de vos coordonnées, ceci par une demande écrite, datée et dûment signée à:

Euro-Silo
John Kennedylaan 19
9000 Gent | Belgium

info@eurosilo.be
T +32 9 251 21 41
F +32 9 251 60 74

Si nécessaire, vous pouvez aussi demander que les coordonnées incorrectes soient corrigées.

Euro-Silo a la possibilité et le droit de rassembler des coordonnées anonymes ou adjointes d'une nature impersonnelle, comme par exemple le type de navigateur ou l'adresse IP, votre système d'exploitation ou le nom de domaine du site internet par lequel vous êtes arrivé à http://www.eurosilo.be ou par lequel vous l'avez quité. Cela nous donne la possibilité d'optimaliser http://www.eurosilo.be pour les utilisateurs.

L'utilisation des ‘cookies'.

Durant la visite d'un site internet, des cookies peuvent être mis sur le disque dur de votre ordinateur. Ils servent uniquement au réglage du site aux besoins de l'utilisateur. Les cookies ne sont pas utilisés pour contrôler le comportement de navigation de l'utilisateur sur d'autres sites internet. Votre navigateur vous permet d'empêcher l'usage des cookies, de recevoir un avertissement quand un cookie s'est installé ou d'enlever les cookies du disque dur. Veuillez consulter la fonction ‘aide et support' de votre navigateur.

To improve your browsing experience, Euro-Silo is using cookies. More info   OK