Terms & conditions

Nederlands

Datum van kracht : 1 juni 2019 Algemene Voorwaarden Euro-Silo
DEFINITIES
Euro-Silo Euro-Silo NV, op- en overslagbedrijf gevestigd te J. Kennedylaan 19, 9000 Gent, België met handelsregisternr. BE 0406.057.836 en met terminals op de locaties Sifferdok 0965A en Rodenhuizendok 4750A. Opdrachtgever Elke tegenpartij van Euro-Silo, een natuurlijk of rechtspersoon, die voor zijn rekening en risico een opdracht heeft gegeven aan Euro-Silo en welke een eigenaar van de goederen, de scheepseigenaar, de aflader, bevrachter, ontvanger of operator van een vervoermiddel voor agribulk goederen vertegenwoordigt.
Artikel 1 – TOEPASSINGSGEBIED
1.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten van Euro-Silo voor onder andere het opslaan, lossen en laden van alle goederen in het havengebied van North Sea Port of daarbuiten, ongeacht of daarbij zeeschepen, binnenschepen of andere middelen van vervoer betrokken zijn en ten aanzien van alle bij deze activiteiten betrokken partijen. 1.2. Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Hiervan afwijkende bedingen zijn slechts bindend voor Euro-Silo indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en gelden enkel voor de overeenkomst waar zij betrekking op hebben. 1.3. De behandeling van goederen, alsook alle aanverwante activiteiten uitgevoerd door Euro-Silo, gebeuren overeenkomstig de algemene voorwaarden van behandeling van goederen van de haven van Gent en de ABAS – KVBG voorwaarden. 1.4. De Algemene Voorwaarden dienen steeds te worden samen gelezen met de tarievenlijst van het lopende kalenderjaar.
Artikel 2 – DIENSTVERLENING VAN EURO-SILO
2.1. Euro-Silo levert onder andere volgende diensten voor lossen, opslaan en laden van agribulk goederen.
 • Lossen van de goederen uit zeeschip, lichters, trein of vrachtwagen
 • Wegen van de goederen bij lossing in silo en bij rechtstreekse overslag
 • Opslag in silo en/of publiek douane-entrepot
 • Opvolging van de conditie van de goederen
 • Planning voor belading van goederen per schip, trein of vrachtwagen
 • Wegen van goederen voor beladingen
 • Laden van zeeschepen, lichters, treinen en vrachtwagens uit silo of in rechtstreekse overslag
2.2. Additioneel kan Euro-Silo onder andere volgende dienstverlening organiseren op vraag van de klant
 • Voor Euronext optreden als erkend leveringspunt voor maïs en voor koolzaad een plaats van overslag en stockage voor levering FOB Gent
 • Koeling van de goederen
 • Fumigatie en behandeling tegen insecten en bacteriën door een extern erkend organisme
 • Separate opslag (identity preserved)
 • Zeven van de goederen
 • Ontijzering bij vrachtwagenbelading van palm expellers
 • Staalname en analyse door een extern erkend controleorganisme
2.3. Regelgevend kader waarbinnen Euro-Silo opereert Voor bovenstaande dienstverlening is Euro-Silo onderworpen aan onder andere volgende regelgeving – Wetten, reglementeringen, beschikkingen en tarieven voor de concessie en het gebruik van de haven en de terminals in de haven van North Sea Port
 • Wetten, reglementeringen en beschikkingen betreffende de beveiliging van de haven, code ISPS
 • Wetten, reglementeringen en beschikkingen betreffende veiligheid en milieu
 • Europese en Belgische wetten inzake voedselveiligheid en hygiëne van voedingswaren en dierenvoeding
 • Reglementeringen van het Belgisch Federaal Agentschap voor Voedsel Veiligheid (FAVV)
Euro-Silo zal alle opdrachten als een goed huisvader uitvoeren en in overeenstemming met de gewoonten, gebruiken en reglementeringen van toepassing in de haven. Om zijn klanten de nodige garanties te bieden op een correcte dienstverlening conform de heersende wetgeving en reglementen, heeft Euro-Silo een gecertificeerd kwaliteitssysteem opgezet (ISO 9001-2015, Feed Chain Alliance, Food Chain ID , CERTISYS , FAVV Autocontrolegids). 2.4. Euro-Silo staat in voor de reiniging van de opslagplaatsen en installaties overeenkomstig gewoonten, gebruiken en reglementeringen. Een bijkomende reiniging vóór aanvang van de opslag is mogelijk op vraag van de opdrachtgever. De kosten voor deze extra reiniging zijn ten laste van de opdrachtgever. Bovenstaande sluit echter niet uit dat de installaties sporen kunnen bevatten van gluten, allergenen, GGO goederen en/of niet bio gecertifieerde goederen. 2.5. Euro-Silo levert de gebruikte vervoersmiddelen van de opdrachtgever na lossing van de goederen bezemschoon af, maar voert geen reiniging uit van de vervoersmiddelen. 2.6. Euro-Silo heeft een brandpolis afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij goedgekeurd in België voor de totale waarde van haar opslagruimten. De brandpolis voorziet in de dekkingen Brand, Bliksem, Ontploffing en Aanraking met Lucht- of Ruimtevaartuigen, volgens de gebruikelijke polisvoorwaarden. Behalve in gevallen van kwaadwilligheid, ziet Euro-Silo binnen het kader van de door de brandpolis verleende waarborgen, af van ieder verhaal op de opdrachtgever.
Artikel 3 – LAAD- EN LOSOPERATIES
3.1. De laad- en losoperaties op de terminals van Euro-Silo worden uitgevoerd op de volgende tijdstippen.
 • voor zeeschepen boven 10.000 MT: van maandag tot en met zaterdag en tussen 06:15u en 21:45u (2 shiften)
 • voor zeeschepen onder 10.000 MT, voor lichters en treinen: van maandag tot en met vrijdag en tussen 06:15u en 21:45u (2 shiften)
 • voor vrachtwagens: van maandag tot en met vrijdag van 06:00 u tot 18:00 u
Afwijkende prestaties zoals prestaties tijdens nacht, zondag of Belgische feestdagen kunnen enkel plaatsvinden op aanvraag van de klant en na specifieke voorafgaandelijke goedkeuring van Euro-Silo. Extra kosten die deze afwijkende prestaties met zich meebrengen komen ten laste van de opdrachtgever. 3.2. Euro-Silo kan panamax schepen ontvangen met een maximale diepgang van 12,5 meter FW (fresh water) en met max toegelaten airdraft (water level to top of hatch coaming) van 50 feet. Euro-Silo lost zeeschepen met grijper. De minimum opening van het luikhoofd/ruim moet minimaal 12×8 meter zijn. Voor kleinere ruimen en/of schepen met kleinere afmetingen dient op voorhand toestemming bekomen te worden van Euro-Silo. Alle extra kosten zoals verhalen naar andere losfaciliteit voor lossen van kleinere ruimen zijn voor rekening van de opdrachtgever. Euro-Silo kan voorafgaandelijk lossing van woodchip carriers toestaan. De extra kosten voor het lossen van woodchip carriers zijn voor rekening van de opdrachtgever. Euro-Silo behoudt zich het recht voor om de opslag van goederen te weigeren omwille van overmacht, plaatsgebrek of openstaande vorderingen, of indien de gevraagde laad- en/of losoperatie kleiner is dan 25 Ton. 3.3. Alvorens tot lossing of laden over te gaan dient een verantwoordelijke van Euro-Silo expliciet de goedkeuring tot lossing of laden gegeven te hebben. Er mag niet tot lossing of laden worden overgegaan zonder de aanwezigheid van een verantwoordelijke van Euro-Silo. Indien Euro-Silo tijdens het laden en/of lossen en/of de opslag kwaliteitsproblemen vaststelt, zal Euro-Silo dit onverwijld melden aan de opdrachtgever en desgevallend operaties stoppen en instructies opvragen. De eventuele idle-time is ten laste van de opdrachtgever. 3.4. Alle zeeschepen moeten onmiddellijk de kade verlaten op instructie van Euro-Silo; elke vertraging in het vrijmaken de ligplaats zal als idle-time aangerekend worden. Zeeschepen worden gelost volgens het principe ‘first come first served’. Zeeschepen hebben voorrang op binnenvaart. Euro-silo NV behoudt zich het recht voor om van deze principes af te wijken. Alle verlettijden, ook die veroorzaakt door weersomstandigheden, ontstaan voor en tijdens de los- en laadactiviteiten buiten de wil van Euro-Silo om, zullen worden doorgerekend aan de opdrachtgever. Euro-Silo behoudt zich het recht voor om de operaties te stoppen ten gevolge van hevige wind of regen. De ontstane idle-time zal doorberekend worden op basis van de separaat toegevoegde vigerende tarievenlijst. 3.5. Vertragingen ontstaan in los- of laadoperaties te wijten aan beperkte toegankelijkheid van de ruimen, hindernissen of obstakels in de ruimen of op dek, aanwezigheid van fumigatiegas, gemengde, verhitte en/of beschadigde goederen, zullen naargelang de aard en omvang van het rendementsverlies doorgerekend worden aan de opdrachtgever. 3.6. Monstername kan gebeuren op aanvraag van de opdrachtgever en wordt en enkel uitgevoerd door een extern erkend controle-organisme. De kosten en risico’s van monstername zijn ten laste van de opdrachtgever. 3.7. Algemene inspecties van de opgeslagen goederen door de opdrachtgever kunnen enkel plaatsvinden na goedkeuring door Euro-Silo, mits naleving van geldende veiligheidsvoorschriften en op voorwaarde dat de inspectie minstens twee werkdagen op voorhand wordt aangekondigd. Eventuele extra kosten die hierdoor ontstaan zijn ten laste van de opdrachtgever. 3.8. Samenvoeging met eenzelfde soort, origine en kwaliteit producten is toegestaan. 3.9. De opdrachtgever kan vóór de aankomst van de goederen vragen om de goederen separaat (Identity Preserved) op te slaan. Kosten voor separate opslag worden aangerekend volgens de vigerende tarievenlijst. Het staat Euro-Silo vrij om, in functie van de omstandigheden en mogelijkheden, separate opslag al dan niet te weigeren. 3.10. Euro-Silo behoudt zich het recht voor om de goederen te stockeren bij een derde Feed Chain Alliance (FCA) erkende magazijnhouder.
Artikel 4 – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
4.1. Vóór aankomst van de goederen en uiterlijk bij de aanvang van de los- en laadwerkzaamheden zal de opdrachtgever schriftelijk aan Euro-Silo meedelen:
 • de juiste en nauwkeurige omschrijving van de goederen: o.a. soort, gewicht, toestand, kwaliteit en gevarenklasse (SDS – safety data sheet), eventuele ondergane behandelingen;
 • de (non-) ggo status van de goederen;
 • alle onderrichtingen en alle beperkingen in verband met de belading, lossing, bewaring, bescherming, behandeling of het verblijf van de goederen en de uitvoering van de opdracht in het algemeen;
 • de identiteit van de eigenaar van de goederen, evenals enig eigendomsvoorbehoud of registerpand dat op de goederen zou rusten;
 • of het gaat om goederen die worden geleverd in het kader van Euronext termijn contract en waarvoor EuroSilo wordt gevraagd een certificaat van bewaring af te leveren
4.2. De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde vervoermiddelen moeten aangeboden worden zodat de uit te voeren opdracht onmiddellijk kan worden aangevat en dit in overeenstemming met de gebruikelijke werkwijze. Eventuele bijzonderheden dienen voor aanvang van de opdracht schriftelijk gemeld te worden aan Euro-Silo. De vervoermiddelen en de goederen dienen voor uitladen vrij te zijn van fumigatiegas. Euro-Silo behoudt zich het recht voor om de lossing uit te stellen wanneer blijkt dat er nog fumigatiegassen aanwezig zijn. Euro-Silo is niet aansprakelijk voor eventuele wachttijd of extra kosten die daardoor zouden ontstaan. 4.3. De installaties, magazijnen en bedrijfsmiddelen kunnen voor de ingebruikname door de opdrachtgever op hun geschiktheid worden gecontroleerd. Bij ontstentenis van dergelijke controle of van enig schriftelijk gemotiveerd voorbehoud worden zij geacht geschikt te zijn bevonden door de opdrachtgever. 4.4. De opdrachtgever verbindt zich er toe goederen te leveren die geen schade kunnen veroorzaken aan de installaties of personeel van Euro-Silo, aan derden of aan andere goederen opgeslagen op de terminals van Euro-Silo. Door Euro-Silo behandelde en/of opgeslagen goederen worden geacht in goede staat te zijn afgeleverd aan de opdrachtgever of aan enige door de opdrachtgever aangeduide partij, tenzij, bij zichtbare gebreken of tekorten, onmiddellijk bij aflevering wordt geprotesteerd of, bij niet zichtbare gebreken, uiterlijk op de derde dag na aflevering. Euro-Silo mag steeds de behandeling of opslag van goederen weigeren of staken die een gevaar inhouden of schade kunnen veroorzaken aan personen en/of, andere goederen aanwezig bij , of gebouwen of materieel van Euro-Silo. EuroSilo kan eisen dat de opdrachtgever de goederen weghaalt. Indien de opdrachtgever geen gevolg geeft aan het verzoek tot verwijdering binnen de twee werkdagen mag Euro-Silo de goederen zelf (laten) verwijderen en/of (laten) vernietigen waarbij de kosten ten laste komen van de opdrachtgever. Eventuele ontstane schade zal verhaald worden op de opdrachtgever. 4.5. Enkel de opdrachtgever is aansprakelijk voor de betaling of aanzuivering van douanerechten of andere fiscale schulden met betrekking tot de goederen. De opdrachtgever zal de nodige maatregelen treffen ten einde te vermijden dat dergelijke rechten of schulden gevestigd worden in hoofde van Euro-Silo. De opdrachtgever is tegenover Euro-Silo aansprakelijk en zal deze vrijwaren in alle gevallen waarin Euro-Silo op grond van communautaire of nationale wetten of reglementen enige aansprakelijkheid zou oplopen tot betaling of aanzuivering van douanerechten of andere fiscale schulden. Bovendien zal de opdrachtgever op eerste verzoek van Euro-Silo ten gunste van Euro-Silo of ten gunste van een door Euro-Silo aangeduide derde een financiële garantie stellen die op onvoorwaardelijke wijze de aansprakelijkheid van de opdrachtgever ten overstaan van Euro-Silo dekt. 4.6. De opdrachtgever is ertoe gehouden zijn goederen te verzekeren tegen Alle Risico’s evenals zich te verzekeren tegen het Verhaal van Derden en dient een polis Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating af te sluiten. De opdrachtgever ziet binnen het kader van de door hem onderschreven polissen af van elk verhaal op Euro-Silo, en van elk verhaal op elkeen waarop Euro-Silo zelf een verhaalafstand heeft aanvaard. De opdrachtgever zal deze verhaalafstand laten opnemen in zijn polissen. Noch de eventuele toepassing van de evenredigheidsregel bij onderverzekering, noch de eventuele vrijstelling van de polissen, kunnen voorwerp uitmaken van een onderling verhaal tussen partijen of hun verzekeraars.
Artikel 5 – LEVERINGEN VOOR EURONEXT TERMIJNCONTRACTEN
5.1. Opslag van goederen in het kader van Euronext termijncontracten, kan worden uitgevoerd indien voldaan wordt aan de beschikkingen van het Euronext contract voor het bewaren van goederen en afleveren van een certificaat van bewaring. 5.2. De opdrachtgever zal vóór aankomst van de goederen kenbaar maken dat het een levering en opslag voor een Euronext termijncontract betreft. Hij zal tevens aangeven welke hoeveelheid en voor welke opslagperiode een certificaat van bewaring onder Euronext contract gevraagd wordt. 5.3. Tijdens de lossing zal door een erkend extern organisme de kwaliteit/conditie van de goederen worden gecontroleerd en een monstername en analyse worden uitgevoerd om de minimale kwaliteitseisen opgelegd in het betreffende EuroNext termijncontract te controleren. De resultaten van deze analyse zullen aan Euro-Silo worden overgemaakt. Alle kosten voor controle, monstername en analyses zijn ten laste van de opdrachtgever. 5.4. De exacte hoeveelheid opgeslagen goederen wordt bepaald op basis van het gewogen gewicht bij binnenkomst van de goederen en volgens de gecertificeerde weeginstallatie van Euro-Silo. Het gewogen gewicht volgens de installaties van Euro-Silo primeert steeds op het gewicht dat volgt uit de vervoersdocumenten. 5.5. Euro-Silo zal op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele breuk, verlies van conditie/kwaliteit of andere beschadiging die kan optreden bij de lossing, opslag of aflevering van de goederen. 5.6. De vigerende tarieven voor behandeling en opslag van goederen in het kader van Euronext termijncontracten worden in een afzonderlijke tarievenlijst weergegeven.
Artikel 6 – TARIEF
6.1. Alle tarieven zijn exclusief B.T.W. en worden specifiek overeengekomen in de tarievenlijst die jaarlijks wordt herzien. De tarieven worden toegepast op het gewogen gewicht bij binnenkomst of bij uitladen volgens de weeginstallaties van Euro-Silo. Het gewogen gewicht volgens de weeginstallaties van Euro-Silo primeert steeds op het gewicht dat volgt uit de vervoersdocumenten. Facturatie gebeurt op basis van gewogen gewicht volgens de weeginstallaties van Euro-Silo. 6.2. Alle taksen, heffingen en andere lasten op de opgeslagen of behandelde goederen zijn ten laste van de opdrachtgever. 6.3. Alle kosten van behoud en bewaring zowel gebruikelijke als uitzonderlijke, evenals gerechtelijke, zijn ten laste van de opdrachtgever. 6.4. Alle kosten voor onderhoud, reiniging van laad- en losinrichtingen van het schip of ander vervoermiddel zijn ten laste van de opdrachtgever tenzij anders overeengekomen. 6.5. Euro-Silo behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen vooraleer te starten met de operaties. 6.6. In geval de opdrachtgever siloruimte heeft gereserveerd en annuleert op minder dan 45 dagen voor voorziene aankomst of niet komt opdagen zal een no-show tarief worden aangerekend van 50% van de silohuur voor één maand berekend op de gereserveerde tonnage. 6.7. Indien de in silo geloste goederen minder bedragen dan 50% van de gereserveerde siloruimte, zal voor de eerste maand een minimum silohuur worden aangerekend van 50% van de silohuur voor één maand.
Artikel 7 – AANSPRAKELIJKHEID
7.1. Euro-Silo is slechts aansprakelijk voor de schade en/of het verlies die het rechtstreeks gevolg is van haar concreet bewezen fout. 7.2. Euro-Silo zal op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele breuk, verlies van conditie/kwaliteit of andere beschadiging die kan optreden bij de lossing, opslag of aflevering van de goederen. 7.3. Euro-Silo kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gewichtsverschillen tussen IN-OUT van de goederen indien deze kleiner zijn dan 0.5% of indien deze normaal zijn door de aard van het product. 7.4. Onverminderd het voorgaande, geldt deze aansprakelijkheid enkel ten belope van rechtstreekse schade. Euro-Silo kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse, indirecte, afgeleide of gevolgschade of gederfd inkomen of gederfde winst. 7.5. In ieder geval, indien Euro-Silo aansprakelijk zou geacht worden voor enige schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt als volgt.
 • Voor schade aan behandelde en/of opgeslagen goederen is deze aansprakelijkheid beperkt tot 875 EURO per collo of 125 EURO per ton voor stortgoederen. Bovendien zal per schadegeval de maximum aansprakelijkheid nooit meer bedragen dan 2.500 EURO.
 • Voor schade veroorzaakt aan het schip of enig ander vervoermiddel zal de aansprakelijkheid nooit meer bedragen dan 25.000 EURO.
Ingeval van samenloop van verschillende vorderingen met betrekking tot schade aan het schip of vervoermiddel, schade aan of verlies van goederen of materieel, ter beschikking gesteld door de opdrachtgever of door derden, zal de totale aansprakelijkheid niet meer bedragen dan 37.500 EURO ongeacht het aantal benadeelden. 7.6. Euro-Silo is ontheven van elke aansprakelijkheid in de volgende gevallen :
 • alle onrechtstreekse schade zoals wachttijden, lig- en staangelden, bedrijfsschade, boeten en/of soortgelijke heffingen;
 • alle schade en verlies ontstaan voor of na de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht door Euro-Silo;
 • overmacht;
 • tekort aan havenarbeiders of personeel;
 • diefstal;
 • eigen gebrek van de goederen en/of van de verpakking;
 • wateroverlast, instorting, ontploffing en brand, wie of wat er in alle voornoemde gevallen de oorzaak van moge zijn;
 • fout van derden en/of van de opdrachtgever;
 • schade te wijten aan een ongeschikt of gecontamineerd vervoermiddel het niet, laattijdig of onjuist meedelen van gegevens of instructies door de opdrachtgever en/of door derden;
 • elke schade als gevolg van een onvoorzienbaar defect van de bedrijfsmiddelen van Euro-Silo;
 • staking of lock-out;
 • normaal manipulatieverlies (< 0.5% van het door ES vastgesteld gewicht bij lossen IN silo);
 • verlies van conditie of kwaliteit van de goederen door een lange opslagtijd.
7.7. De opdrachtgever vrijwaart Euro-Silo voor vorderingen die zouden voortspruiten uit een inbreuk op voornoemde verplichtingen zelfs indien de inbreuk te wijten is aan derden. 7.8. Indien enige werknemer, onderaannemer of contractuele wederpartij van de opdrachtgever van Euro-Silo een rechtstreekse vordering zou laten gelden tegen Euro-Silo, is deze opdrachtgever Euro-Silo vrijwaring verschuldigd met betrekking tot deze vordering.
Artikel 8 – BETALINGSVOORWAARDEN EN GESCHILLEN
8.1. Alle facturen zijn contant betaalbaar binnen de 10 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. De facturen blijven onverminderd verschuldigd, ook bij klacht of vordering van schade, opschorting van betaling, noch compensatie zijn toegelaten. Alle betalingen dienen te gebeuren op de maatschappelijke zetel van Euro-Silo, J.F. Kennedylaan 19, 9000 Gent. 8.2. Bij laattijdige betaling is, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest verschuldigd aan de interestvoet zoals bepaald volgens de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire administratieve vergoeding van 10% op het factuurbedrag. Na ingebrekestelling worden alle bedragen onmiddellijk en van rechtswege eisbaar en zal Euro-Silo het recht hebben iedere lopende overeenkomst van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling eenzijdig te beëindigen. 8.3. Euro-Silo heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op de goederen, en op zaken en documenten die zij in verband met de ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerde activiteiten onder zich heeft, en dit tot dekking van de betaling van alle bedragen die de opdrachtgever aan Euro-Silo verschuldigd is, met inbegrip van bedragen verschuldigd voor eerdere of andere opdrachten van de opdrachtgever. Bovendien strekken alle goederen, documenten en gelden die Euro-Silo uit hoofde van haar activiteiten ten behoeve van de opdrachtgever onder zich heeft, tot pand, volgens de bepalingen van de Wet van 5 mei 1872 met betrekking tot het handelspand, voor alle vorderingen die Euro-Silo heeft ten laste van de opdrachtgever. Behoudens de kennisgeving zoals omschreven in art. 48 Pandwet, kan Euro Silo zonder verder bericht overgaan tot uitwinning zonder rechterlijke tussenkomst. 8.4. Euro-Silo is gerechtigd om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen in geval de opdrachtgever failliet gaat of indien er een opschortingsregeling wordt toegekend aan de opdrachtgever in de zin van Boek XX Wetboek Economisch Recht. 8.5. Na de beëindiging van de overeenkomst, dient de opdrachtgever de opgeslagen goederen weg te halen binnen de 3 dagen na eerste verzoek van Euro-Silo. Bij gebreke hieraan is Euro-Silo gemachtigd om zonder uitdrukkelijke toestemming en/of verdere ingebrekestelling over te gaan tot verkoop en/of vernietiging of verwijdering van de goederen waarbij alle kosten ten laste komen van de opdrachtgever. 8.6. De rechtbanken van Gent zijn uitsluitend bevoegd voor ieder geschil tussen Euro-Silo en de opdrachtgever. Evenwel behoudt Euro-Silo zich het recht voor de opdrachtgever te dagen voor de volgens de gemeenrechtelijke normen bevoegde rechtbank. De overeenkomst tussen Euro-Silo en haar opdrachtgever wordt beheerst door Belgisch recht. 8.7. In ieder geval zal iedere vordering tegen Euro-Silo, op welke grondslag ook, verjaard zijn 6 maanden na datum waarop de vordering ontstond. 8.8. De Nederlandse tekst zal prevaleren over iedere vertaling ervan.

Français

Date d’entrée en vigueur : 1 Juin 2019 Conditions générales Euro-Silo
DÉFINITIONS
Euro-Silo Euro-Silo NV, société de stockage et de transbordement établie à J. Kennedylaan 19, 9000 Gand, Belgique avec le numéro de registre du commerce BE 0406.057.836 et des hangars aux emplacements Sifferdok 0965A et Rodenhuizendok 4750A. Donneur d’ordre Tout co-contractant d’Euro-Silo, personne physique ou morale, qui a donné une mission à Euro-Silo pour son propre compte et à ses propres risques et qui représente un propriétaire des marchandises, l’armateur, le déchargeur, l’affréteur, le récepteur ou l’opérateur d’un moyen de transport pour les marchandises agricoles.
Article 1 – DOMAINE D’APPLICATION
1.1. Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les activités d’Euro-Silo, en autre l’entreposage, le chargement et le déchargement de toutes les marchandises dans la zone portuaire de North Sea ou à l’extérieur de celle-ci, indépendamment du fait qu’il s’agisse de navires de haute mer, de bateaux de navigation fluviale ou tout autre moyen de transport, de même qu’à toutes les parties impliquées dans les activités susmentionnées. 1.2. Les présentes conditions générales s’appliquent à l’exclusion des conditions générales du donneur d’ordre. Toute stipulation contraire à celles-ci n’est opposable à Euro-Silo que si elle a été convenue par écrit et ne s’applique qu’au contrat auquel elle se rapporte. 1.3. La manutention des marchandises, ainsi que toutes les activités connexes effectuées par Euro-Silo, s’effectuent conformément aux conditions générales de manutention des marchandises du port de Gand et aux conditions ABAS – KVBG. 1.4. Les Conditions Générales doivent toujours être lues conjointement avec la liste de tarifs de l’année civile en cours.
Article 2 – LES SERVICES D’ EURO-SILO
2.1. Euro-Silo fournit les services suivants pour le déchargement, l’entreposage et le chargement de produits agricoles.
 • Déchargement de marchandises de navires de haute mer, de barges, de trains ou de camions ;
 • Pesage de la marchandise en cas de déchargement en silos et transbordement direct ;
 • Entreposage en silo et/ou en entrepôt douanier public
 • Suivi de l’état des marchandises
 • Planification du chargement des marchandises par bateau, train ou camion
 • Pesage de la marchandise devant être chargées
 • Chargement de navires de mer, de barges, de trains et de camions à partir de silos ou en transbordement direct
2.2. En outre, Euro-Silo peut organiser, entre autres, les services suivants à la demande du client
 • Pour Euronext agir en tant que point de livraison agréé pour le maïs et un point de stockage et de transbordement pour la livraison en FOB à Gand pour le colza
 • Refroidissement de la marchandise
 • Fumigation et traitement contre les insectes et les bactéries par un organisme externe agréé
 • Stockage séparé (identité préservée)
 • Tamisage des marchandises
 • Déionisation en cas de chargement par camion d’expulseurs de palmiste
 • Échantillonnage et analyse par un organisme de contrôle externe accrédité
2.3. Cadre réglementaire dans lequel Euro-Silo opère Pour les services ci-dessus, Euro-Silo est soumis, entre autres, aux réglementations suivantes:
 • Lois, règlements, ordonnances et tarifs pour la concession et l’utilisation du port et des terminaux de North Sea Port ;
 • Lois, règlements et ordonnances sur la sécurité portuaire, code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, ISPS
 • Lois, règlements et ordonnances européens et belges concernant la sécurité et l’environnement d’une part et concernant la sécurité alimentaire et l’hygiène des denrées alimentaires et des aliments à destination animale d’autre part
 • Règlements de l’Agence fédérale belge pour la sécurité alimentaire (AFSCA) Euro-Silo exécutera toutes les prestations en bon père de famille et conformément aux us, coutumes et réglementations applicables dans le port.
Afin d’offrir à ses clients les garanties nécessaires pour un service correct en accord avec la législation et la réglementation en vigueur, Euro-Silo a mis en place un système qualité certifié (ISO 9001-2015, Feed Chain Alliance, Food Chain ID, CERTISYS, AFSCA Guide Autocontrôle). 2.4. Euro-Silo est responsable du nettoyage des entrepôts et des installations conformément aux usages, aux coutumes et aux règlements. Un nettoyage supplémentaire avant le début de l’entreposage est possible sur demande du donneur d’ordre. Les frais de ce nettoyage supplémentaire seront à la charge du donneur d’ordre. Toutefois, ce qui précède n’exclut pas la possibilité que les installations puissent contenir des traces de gluten, d’allergènes, de produits OGM et/ou de produits non certifiés agriculture biologiques. 2.5. Les moyens de transport appartenant au donneur d’ordre sont retournés par Euro-Silo après que ceux-ci aient été brossés au balais, toutefois Euro-Silo n’assure pas le nettoyage du moyen de transport. 2.6. Euro-Silo a souscrit une police incendie auprès d’une compagnie d’assurance agréée en Belgique pour la valeur totale de ses installations de stockage. La police incendie couvre l’incendie, la foudre, l’explosion et la collision par avion ou par vaisseau spatial, conformément aux polices d’assurance habituelles. Sauf en cas de dol, Euro-Silo renonce à tout recours contre le donneur d’ordre dans le cadre des garanties prévues par la police incendie.
Article 3 – OPERATIONS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT
3.1. Les opérations de chargement et de déchargement aux terminaux Euro-Silo sont effectuées aux plages horaires suivantes.
 • pour les navires de mer de plus de 10 000 tonnes métriques: du lundi au samedi et entre 06:15h et 21:45h (2 équipes)
 • pour les navires de mer de moins de 10 000 tonnes métriques, pour les barges et les trains: Du lundi au vendredi et entre 06:15h et 21:45h (2 équipes)
 • pour camions: Du lundi au vendredi de 6:00 h à 18:00 h.
D’autres services tels que les services rendus la nuit, le dimanche ou les jours fériés belges n’auront lieu que sur demande du donneur d’ordre et après accord préalable spécifique d’Euro-Silo. Les frais supplémentaires occasionnés par ces services extraordinaires sont à la charge du donneur d’ordre. 3.2. Euro-Silo peut recevoir des navires panamax d’un tirant d’eau maximum de 12,5 mètres FW (fresh water) et d’un tirant d’air maximum autorisé (niveau d’eau jusqu’au sommet hiloire d’écoutille) de 50 pieds. Euro-Silo décharge les navires de mer avec une grue. L’ouverture minimale de la tête/prise de l’écoutille doit être d’au moins 12 x 8 mètres. Pour les cales plus petites et/ou les navires de plus petites dimensions, une autorisation préalable doit être obtenue auprès d’Euro-Silo. Tous les frais supplémentaires tels que le renvoi vers d’autres installations de déchargement pour le déchargement de petites cales sont à la charge du client. Euro-Silo peut autoriser préalablement le déchargement de ‘woodchip carriers’. Les frais supplémentaires de déchargement de ‘woodchip carriers’ sont à la charge du donneur d’ordre. Euro-Silo se réserve le droit de refuser l’entreposage de marchandises pour cause de force majeure, de manque de capacité de stockage ou de solde restant dû, ou si l’opération de chargement et/ou déchargement demandée est inférieure à 25 tonnes. 3.3. Avant de procéder au déchargement ou au chargement, un responsable d’Euro-Silo doit avoir explicitement donné son accord pour le déchargement ou le chargement. Le déchargement ou le chargement ne peut être effectué sans la présence d’un responsable d’Euro-Silo. Si Euro-Silo constate des problèmes de qualité lors du chargement et/ou du déchargement et/ou du stockage, Euro-Silo en informera immédiatement le donneur d’ordre et, le cas échéant, arrêtera les opérations et demandera des instructions. Toute période d’inactivité est à la charge du donneur d’ordre. 3.4. Tous les navires de haute mer doivent quitter immédiatement le quai sur instruction d’Euro-Silo; tout retard dans la libération de la zone d’amarrage à quai sera facturé comme temps d’attente. Les navires de haute mer sont déchargés selon le principe du “premier arrivé, premier servi”. Les navires de haute mer ont priorité sur la navigation intérieure. Euro-silo se réserve le droit de déroger à ces principes. Toutes les pertes de temps, y compris celles causées par les conditions météorologiques, survenant avant et pendant les activités de déchargement et de chargement hors du contrôle d’Euro-silo, seront à la charge du donneur d’ordre. Euro-Silo se réserve le droit d’arrêter les opérations en cas de vent fort ou de pluie. Le temps d’inactivité occasionné sera calculé sur la base de la liste tarifaire en vigueur, annexée séparément. 3.5. Les retards encourus dans les opérations de chargement ou de déchargement dus au manque d’accès suffisant aux cales, aux entraves ou obstacles dans les cales ou sur le pont, à la présence de gaz de fumigation, de marchandises mélangées, chauffées et/ou endommagées, sont à la charge du donneur d’ordre, en fonction de la nature et de l’ampleur du manque à gagner. 3.6. L’échantillonnage peut être effectué à la demande du donneur d’ordre et ne peut être effectué que par un organisme de contrôle externe agréé. Les coûts et les risques de l’échantillonnage sont à la charge du client. 3.7. Les contrôles globaux des marchandises stockées par le donneur d’ordre ne peuvent avoir lieu qu’après approbation préalable d’Euro-Silo, à condition que les règles de sécurité applicables soient respectées et que le contrôle soit annoncé au moins deux jours ouvrables à l’avance. Les frais supplémentaires qui en résultent sont à la charge du client. 3.8. Le stockage banalisé des marchandises du même type, la même origine et la même qualité est autorisé. 3.9. Avant l’arrivée des marchandises, le donneur d’ordre peut demander à les entreposer séparément (identité préservée). Les frais de stockage séparé sont facturés selon le tarif en vigueur. Euro-Silo est libre, selon les circonstances et les possibilités, d’accepter ou de refuser l’entreposage séparé. 3.10 Euro-Silo se réserve le droit d’entreposer la marchandise auprès d’un entrepositaire tiers reconnu par la Feed Chain Alliance (FCA).
Article 4 – OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE
4.1. Avant l’arrivée des marchandises et au plus tard à l’entame des opérations de déchargement et de chargement, le donneur d’ordre informe Euro-Silo par écrit de :
 • la description correcte et précise des marchandises : entre autre la nature, le poids, l’état, la qualité et la classe de danger (SDS safety data sheet / FDS – fiche de données de sécurité), les traitements éventuellement opérés ;
 • le statut (non-)OGM des produits ;
 • toutes les instructions et toutes les restrictions relatives au chargement, au déchargement, à la conservation, à la protection, à la manutention ou au transit des marchandises et à l’exécution de la prestation en général ;
 • l’identité du propriétaire des marchandises, ainsi que toute réserve de propriété ou tout gage de registre qui reposerait sur les marchandises ;
 • si les marchandises sont livrées dans le cadre du contrat à terme Euronext et pour lesquelles Euro-Silo est tenu de délivrer un certificat d’entreposage..
4.2. Les moyens de transport mis à disposition par le donneur d’ordre doivent être présentés de manière à ce que la prestation devant être exécutée puisse être entamée immédiatement et ce conformément à la méthode de travail habituelle. Les éventuelles circonstances spécifiques doivent être signalées par écrit à Euro-Silo avant le début de la prestation. Les moyens de transport et les marchandises doivent être exempts de gaz de fumigation avant le déchargement. Euro-Silo se réserve le droit de reporter le déchargement s’il appert que des gaz de fumigation soient encore présents. Euro-Silo n’est pas responsable des temps d’attente ou des coûts supplémentaires qui pourraient en résulter. 4.3. Avant la mise en service, le donneur d’ordre a la possibilité de vérifier quant à leur adéquation, les installations, les magasins et des infrastructures d’exploitation. En l’absence d’un tel contrôle ou d’une réserve écrite motivée, ils sont réputés avoir été jugés appropriés par le donneur d’ordre. 4.4. Le donneur s’engage à livrer des marchandises qui ne peuvent causer aucun dommage aux installations ou au personnel d’Euro-Silo, à des tiers ou à d’autres marchandises stockées dans les hangars d’Euro-Silo. Les marchandises traitées et/ou stockées par Euro-Silo sont réputées avoir été livrées en bon état au donneur d’ordre ou à toute partie désignée par le ce dernier, sauf si d’une part pour les défauts ou manquements visibles, il y a eu contestation formulée immédiatement à la livraison ou d’autre part pour les vices cachés, s’il y a eu contestation au plus tard le troisième jour après la livraison. Euro-Silo peut à tout moment refuser ou suspendre la manutention ou l’entreposage de marchandises présentant un danger ou pouvant causer des dommages aux personnes et/ou, autres marchandises présentes chez, ou dans les bâtiments ou équipements d’Euro-Silo. Euro-Silo peut exiger du donneur d’ordre qu’il enlève les marchandises. Si le donneur d’ordre ne se donne pas suite à la demande d’enlèvement dans un délai de deux jours ouvrables, Euro-Silo peut (faire) enlever les marchandises elle-même et/ou les (faire) détruire, les frais étant à la charge du donneur d’ordre. Tout dommage potentiel causé sera récupéré auprès du donneur d’ordre. 4.5. Seul le donneur d’ordre est responsable du paiement ou de l’apurement des droits de douane ou autres dettes fiscales relatives aux marchandises. Le donneur d’ordre prend les dispositions nécessaires afin d’empêcher que de tels droits ou dettes ne soient à la charge d’Euro-Silo. Le donneur d’ordre demeure responsable envers Euro-Silo et garantira Euro-Silo pour tous les cas où Euro-Silo serait tenue pour responsable ou devrait s’acquitter des droits de douane ou d’autres dettes fiscales sur la base des lois et règlements communautaires ou nationaux. En outre, à la première demande d’Euro-Silo, le donneur d’ordre fournira à Euro-Silo ou à un tiers désigné par Euro-Silo une garantie financière couvrant inconditionnellement sa responsabilité envers Euro-Silo. 4.6. Le donneur d’ordre est tenu d’assurer ses marchandises contre Tous les Risques ainsi que contre les Recours de Tiers et doit souscrire une police Responsabilité Civile Exploitation. Dans le cadre des polices souscrites par le donneur d’ordre, ce dernier renonce à tout recours contre Euro-Silo, et à tout recours contre toute personne pour laquelle EuroSilo a elle-même accepté un abandon de recours. Cet abandon de recours doit être repris dans les polices du donneur d’ordre. Ni l’application éventuelle de la règle de proportionnalité en cas de sous-assurance, ni l’éventuelle exemption des polices, ne peuvent faire l’objet d’un recours mutuel entre les parties ou leurs assureurs.
Article 5 – LIVRAISONS POUR CONTRAT A TERME EURONEXT
5.1. L’entreposage de marchandises dans le cadre des contrats à terme Euronext Matif peut être effectué pour autant que les dispositions du contrat Euronext relatives au stockage des marchandises et l’émission d’un certificat d’entreposage sont respectées. 5.2. Avant l’arrivée des marchandises, le donneur d’ordre doit notifier que la livraison et l’entreposage concernent un contrat à terme Euronext. Il indique également la quantité et la période de stockage pour lesquelles un certificat d’entreposage dans le cadre du contrat Euronext est demandée. 5.3. Au cours du déchargement, la condition et la qualité des marchandises sera vérifiée par un organisme externe agréé et une prise d’échantillon et une analyse seront effectuées pour vérifier les exigences minimales de qualité imposées dans le contrat à terme Euronext . Les résultats de cette analyse seront communiqués à Euro-Silo. Tous les frais de contrôle, d’échantillonnage et d’analyse sont à la charge du donneur d’ordre. 5.4. La quantité exacte de marchandises stockées est déterminée sur la base du poids pesé à la réception de la marchandise et selon l’installation de pesage certifiée d’Euro-Silo. Le poids constaté selon les installations d’Euro-Silo prime toujours sur le poids indiqué dans les documents de transport. 5.5. Euro-Silo ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute casse, perte de condition/qualité ou autre détérioration pouvant survenir lors du déchargement, du stockage ou de la livraison des marchandises. 5.6. Les tarifs de manutention et de magasinage des marchandises en vigueur dans le cadre des contrats à terme Euronext sont indiqués dans une liste tarifaire séparée.
Article 6 – TARIF
6.1. Tous les tarifs s’entendent hors TVA et sont expressément convenus sur la base de la liste des tarifs qui est revue annuellement. Les tarifs sont appliqués au poids pesé à l’entrée ou au déchargement selon les installations de pesage d’Euro-Silo. Le poids constaté selon les installations de pesage d’Euro-Silo prime toujours sur le poids indiqué dans les documents de transport. La facturation est basée sur le poids constaté selon les installations de pesage d’Euro-Silo. 6.2. Toutes les taxes, redevances et autres charges sur les marchandises stockées ou traitées sont à la charge du donneur d’ordre. 6.3. Tous les frais de conservation et de dépôt, aussi bien habituels qu’exceptionnels, ainsi que les frais judiciaires, sont à la charge du donneur d’ordre. 6.4. Tous les frais d’entretien, de nettoyage des équipements de chargement et de déchargement du navire ou d’autres moyens de transport sont à la charge du donneur d’ordre, sauf convention contraire. 6.5. Euro-Silo se réserve le droit de demander un acompte avant le début des opérations. 6.6. Dans le cas où le donneur d’ordre a réservé et annule l’espace du silo moins de 45 jours avant l’arrivée prévue ou ne se présente pas, un indemnité de non présentation de 50% de la location du silo pour un mois, calculée sur la base du tonnage réservé, sera facturée. 6.7. Si la marchandise déchargée dans le silo est inférieure à 50% de l’espace réservé au silo, la location minimale pour le premier mois sera de minimum de 50% de la location du silo pour un mois.
Article 7 – RESPONSABILITE
7.1. Euro-Silo n’est responsable que des dommages et/ou pertes résultant directement de sa faute prouvée. 7.2. Euro-Silo ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute casse, altération de condition/qualité ou autre détérioration pouvant survenir lors du déchargement, du stockage ou de la livraison des marchandises. 7.3. Euro-Silo ne peut être tenu responsable des différences de poids entre les entrées-sorties des marchandises si celles-ci sont inférieures à 0,5% ou si elles sont normales en raison de la nature du produit. 7.4. Sans préjudice de ce qui précède, ladite responsabilité ne s’applique qu’à concurrence des dommages directs. EuroSilo ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages indirects, indirects, dérivés ou subséquents ou des pertes de revenus ou de bénéfices. 7.5. En tout état de cause, si Euro-Silo devait être tenu responsable d’un quelconque dommage, sa responsabilité sera limitée comme suit.
 • Pour les dommages causés aux marchandises manipulées et/ou stockées, cette responsabilité est limitée à 875 euros par colis ou 125 euros par tonne pour les marchandises en vrac. En outre, la responsabilité maximale par sinistre ne peut jamais dépasser 2 500 euros.
 • Pour les dommages causés au navire ou à tout autre moyen de transport, la responsabilité ne dépassera jamais 25.000 EURO.
En cas de concours entre diverses réclamations relatives à des détériorations causées au navire ou au moyen de transport, à des détériorations ou des pertes de marchandises ou de matériel mis à disposition par le donneur d’ordre ou par des tiers, la responsabilité totale ne peut dépasser 37.500 EURO indépendamment du nombre de personnes lésées. 7.6. Euro-Silo se décharge de toute responsabilité dans les cas suivants :
 • tous les dommages indirects tels que les temps d’attente, les surestaries et les frais de stationnement, les pertes commerciales, les amendes et/ou les redevances similaires ;
 • tous dommages et pertes survenant avant ou après l’exécution effective de la mission par Euro-Silo ;
 • force majeure ;
 • la pénurie de dockers ou personnel ;
 • vol ;
 • vice propre à la marchandise et/ou à l’emballage ;
 • Inondation, effondrement, explosion et incendie, indépendamment de leur cause ou de leur auteur ;
 • faute de tiers et/ou du donneur d’ordre ;
 • les dommages occasionnés par un moyen de transport inadapté ou contaminé,
 • la défaillance, la communication tardive ou incorrecte de données ou d’instructions par le donneur d’ordre et/ou par des tiers ;
 • tout dommage résultant d’un défaut imprévisible des infrastructures d’Euro-Silo ;
 • grève ou lock-out ;
 • perte de manipulation normale (< 0,5 % du poids constaté par ES lors du déchargement en silo) ;
 • perte de condition ou de la qualité des marchandises en raison d’un long délai de stockage.
7.7. Le donneur d’ordre garantira Euro-Silo contre les réclamations qui pourraient résulter d’un manquement aux obligations susmentionnées, et ce même si le manquement est imputable à des tiers. 7.8. Dans le cas où quelconque employé, sous-traitant ou contrepartie contractuelle du donneur d’ordre d’Euro-Silo ferait valoir une réclamation directe à l’encontre d’Euro-Silo, le donneur d’ordre devra garantir Euro-Silo à concurrence de cette réclamation. Article 8 – CONDITIONS DE FACTURATION ET LITIGE 8.1 Toutes les factures sont payables au comptant dans les 10 jours suivant la date de facturation. Les factures restent intégralement dues, même en cas de réclamation ou de demande de dommages-intérêts, la suspension de paiement ou la compensation n’étant pas autorisée. Tous les paiements doivent être effectués au siège social d’Euro-Silo, J.F. Kennedylaan 19, 9000 Gand. 8.2 En cas de retard de paiement, des intérêts de retard sont dus de plein droit et sans mise en demeure préalable, au taux d’intérêt déterminé conformément à la loi du 2 août 2002 relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, ainsi qu’une indemnisation administrative forfaitaire de 10% sur le montant de la facture. Après mise en demeure, tous les montants restants dus deviennent immédiatement et de plein droit exigibles et EuroSilo se réserve le droit de résilier unilatéralement, de plein droit et sans mise en demeure supplémentaire, tout autre contrat en cours. 8.3 Euro-Silo dispose, à l’encontre toute personne qui en demande la livraison, d’un droit de rétention sur les marchandises, biens et documents en sa possession dans le cadre des activités effectuées pour le compte du donneur d’ordre, et ce pour garantir le paiement de tous les montants que le donneur d’ordre doit à Euro-Silo, y compris les montants dus pour des missions antérieures ou distinctes du donneur d’ordre. En outre, tous les biens, documents et fonds en possession d’Euro-Silo du fait de ses activités pour le compte du donneur d’ordre servent de gage, conformément aux dispositions de la loi du 5 mai 1872 relative au gage commercial, pour toutes les créances qu’Euro-Silo détiendrait contre le donneur d’ordre. Sous réserve de la notification décrite à l’art. 48 de la loi sur le gage commercial, Euro Silo peut procéder à la réalisation sans autre avis et sans intervention judiciaire. 8.4. Euro-Silo est en droit de résoudre unilatéralement le contrat en cas de faillite du donneur d’ordre ou si un accord de sursis est accordé au donneur d’ordre au sens du livre XX du Code de droit économique. 8.5. Après la fin du contrat, le client doit retirer la marchandise stockée dans les 3 jours suivant la première demande d’Euro-Silo. A défaut de ce faire, Euro-Silo est autorisée à vendre et/ou détruire ou enlever les marchandises sans autorisation expresse et/ou mise en demeure préalable, tous les frais étant à la charge du donneur d’ordre. 8.6. Les tribunaux de Gand sont exclusivement compétents pour tout litige entre Euro-Silo et le donneur. Toutefois, EuroSilo se réserve le droit d’assigner le donneur d’ordre à comparaître devant le tribunal compétent selon les règles de droit commun. Le contrat entre Euro-Silo et son donneur d’ordre est régi par le droit belge. 8.7. En tout état de cause, toute réclamation à l’encontre d’Euro-Silo, à quelque titre que ce soit, est prescrite 6 mois après la date à laquelle la réclamation est née. 8.8. Le texte néerlandophone des conditions prévaut sur toute traduction.

English

Effective June 1st 2019 Standard terms and conditions Euro-Silo
DEFINITIONS
Euro-Silo Euro-Silo NV, transshipment and storage company, based at J. Kennedylaan 19, 9000 Gent, Belgium with company n° BE 0406.057.836 and with terminals at Sifferdok 0965A and Rodenhuizendok 4750A. Principal Each counterparty of Euro-Silo, a natural or legal person, having instructed Euro-Silo and who is, or which is, representing an owner of the goods, shipping agency, stevedore, charterer, receiver or operator of a means of transport for agribulk goods.
Article 1 – APPLICATION
1.1. These standard terms and conditions apply for all activities of Euro-Silo for storage, loading, unloading of all goods in or outside the port area of North Sea Port, disregarding whether sea going vessels, inland vessels or other means of transport are involved and the conditions apply to all parties involved in these activities. 1.2. These standard terms and conditions apply with exclusion of the standard terms and conditions of the principal. Clauses deriving from this are only binding to Euro-Silo if they are agreed in writing and only apply on a specific transaction or contract. 1.3. The handling of goods, including all related activities performed by Euro-Silo, are performed under the general conditions on the handling of goods of the Port of Ghent and the ABAS KVBG conditions. 1.4. The standard terms and conditions always need to be read together with the tariff list for the current calendar year.
Article 2 – SERVICES OF EURO-SILO
2.1. Euro-Silo performs amongst other the following services related to unloading, storage and loading of agribulk goods.
 • Unloading of goods out of sea going vessels, inland vessels trains or trucks
 • Weighing of goods when unloading in silo and at direct transshipment
 • Storage in silo and/or public customs entrepot
 • Follow up on conditions of goods
 • Planning for loading of goods per ship, train or truck
 • Weighing of goods for loading
 • Loading of sea going vessels, inland vessels, trains and trucks out of silo and/or direct transshipment
2.2. Additionally Euro-Silo can perform other services such as the following not limited list:
 • For Euronext act as a recognized delivery point for corn and for rapeseed a transhipment and storage point for FOB delivery in Ghent
 • Cooling of the goods
 • Fumigation of the goods and treatment against insects and bacteriae by an external and recognized company
 • Separate storage (identity preserved)
 • Straining of the goods
 • Deionization, for example for loading of palm expellers
 • Sampling and analysing by an external control agency
2.3. Regulatory framework within which Euro-Silo operates For the above services, Euro-Silo is subject to different regulations such as
 • Laws, regulations, orders and tariffs for the concession and the use of the port and terminals in the port area of North Sea Port
 • Laws, regulations and orders concerning the security of the port, ISPS CODE
 • Laws, regulations and orders concerning safety and environment
 • European and Belgian laws concerning food safety and hygiene of food and animal nutrition
 • Regulations of the Belgian Federal Agency for Food Safety (FASFC)
Euro-Silo will execute all tasks with the necessary due diligence and in compliance with the necessary regulations and local customary rules applicable in the port. To ensure clients the necessary guarantee for a correct service concerning the current regulations, Euro-Silo has set up a certified quality system (ISO 9001-2015, Feed Chain Alliance, Food Chain ID, CERTISYS, FASFC Self-checking guide). 2.4. Euro-Silo is responsible for the cleaning of storage units and installations in accordance with the customary rules and regulations. An additional cleaning before the start of the storage is possible upon request of the principal. The costs of the additional cleaning are for the account of the principal. The above does not exclude that the installations can contain traces of gluten, allergens, GMO goods and/or bio certified goods. 2.5. Euro-Silo provides a broom-sweeping of the used transportation means after unloading of the goods. This is not to be considered as a decent cleaning to store or transport other goods but is only to make sure that all goods have been unloaded. 2.6. Euro-Silo has a fire insurance cover with an approved Belgian insurance company for the total value of the storage units. The fire insurance also covers lightning, fire, explosions and impact by space- or aircrafts, according to the normal policy conditions. Within the limits of the insurance cover and except in the case of mischief or deliberate fault, Euro-Silo waives the right to claim from the principal.
Article 3 – LOADING AND UNLOADING OPERATIONS
3.1. The loading- and unloading operations on the terminals of Euro-Silo are executed on the following time:
 • For seagoing vessels above 10.000 MT: From Monday until Saturday and between 06h15 and 21h45 (2 shifts)
 • For seagoing vessels under 10.000 MT, for inland vessels and trains: From Monday until Friday and between 06h15 and 21h45 (2 shifts)
 • For trucks: From Monday until Friday and between 06h00 and 18h00
Deviating hours and services during night, on Sunday or on Belgian official bank holidays, can only take place after a specific request of the principal and specific approval of Euro-Silo in advance of the operations. Additional costs for these special services, are for the account of the principal. 3.2. Euro-Silo can receive PANAMAX ships with a maximal draught of 12,5 meter FW (fresh water) and max. airdraft (water level to top of hatch coaming) of 50 feet. The normal unloading procedure is with grab crane. The minimum opening of the hold should be at least 12×8 m. For smaller spaces and/or ships with smaller measurements, a prior approval by Euro-Silo needs to be obtained. All additional costs for these operations, such as moving the ship to another unloading facility or installation are for the account of the principal. Euro-Silo can allow the unloading of woodchip carriers under certain conditions. An approval in advance needs to be obtained from Euro-Silo. All additional costs for the unloading of woodchip carriers are for the account of the principal. Euro-Silo reserves the right to refuse the storage of goods because of force majeure, lack of space, outstanding invoices or claims, or if the requested (un)loading operation is for a load smaller than 25 tons. 3.3. Before starting with the (un)loading operations, a responsible at Euro-Silo needs to give the explicit approval for (un)loading. No (un)loading can start without any responsible person of Euro-Silo present. If Euro-Silo finds any quality problems during (un)loading, Euro-Silo will communicate this as soon as possible to the principal, and possibly stop operations to ask for additional instructions. Any delay or idle time caused by these events are for the account of the principal. 3.4. All seagoing vessels needs to leave the berth immediately upon the notice of Euro-Silo. Any delay for clearing the berth will be charged as idle time. Seagoing vessels are unloaded according to the first come, first served rule. Seagoing vessels prevail over inland vessels but Euro-Silo reserves the right to derive from this rule. Al idle time, also if caused by weather conditions, originated before and during the (un)loading activities and outside the power of Euro-Silo, will be charged to the principal. Euro-Silo reserves the right to stop operations because of heavy wind or rain. The idle time caused by this, will be charged according to the tariff list, joint hereby. 3.5. Any delays during (un)loading operations caused by the limited accessibility of holds, obstacles, in the holds or on deck, presence of fumigation gas, comingled, heated or damaged goods, will be charged to the principal, depending on the nature and scope of the loss of profit. 3.6. Sampling can be requested and is only done by an externally certified control agency. The costs and risks for sampling are for the account of the principal. 3.7. General inspections of the stored goods by the client can only take place after approval by Euro-Silo, subject to compliance with applicable safety regulations and on the condition that the inspection is announced at least two working days in advance. Any extra costs arising from this are at the expense of the client. 3.8. Comingling with goods of the same nature, origin and quality is allowed. 3.9. The client can request for the goods to be stored separately (Identity Preserved) before the arrival of the goods. Additional costs for separate storage are charged according to the tariff list. Euro-Silo is free to refuse separate storage, depending on the circumstances and possibilities. 3.10. Euro-Silo reserves the right to store the goods at a third-party Feed Chain Alliance (FCA) authorized warehouse.
Article 4 – OBLIGATIONS OF THE PRINCIPAL
4.1. Before the arrival of the goods and at the latest at the start of the (un)loading operations, the principal will inform EuroSilo in writing of:
 • the correct and accurate description of the goods: type, weight, condition, quality and safety class (SDS – safety data sheet), any treatments received;
 • the (non-) GMO status of the goods;
 • all instructions and all restrictions in connection with the loading, unloading, storage, protection, handling or storage of the goods and the execution of the assignment in general;
 • the identity of the owner of the goods, as well as any right to retention of title or (register) pledge that would rest on the goods;
 • whether it concerns goods delivered within the framework of the Euronext term contract and for which Euro-Silo is requested to deliver a storage certificate
4.2. The means of transport made available by the principal must be presented in order to start operations immediately and in accordance with the customary procedure. Any specific requests or properties of the goods must be reported in writing to Euro-Silo prior to commencement of the assignment. The means of transport and the goods must be free of fumigation gas for unloading. Euro-Silo reserves the right to postpone unloading if it appears that fumigation gasses are still present. Euro-Silo is not liable for any idle time, demurrage or additional costs which could would arise as a result of these events. 4.3. The installations, warehouses and equipment can be checked by the principal (before the use) on suitability for the goods. In the absence of such a check or any written motivated reservation, they shall be deemed to have been found suitable by the principal. 4.4. The principal is obligated to provide goods which cannot cause any damage to the Euro-Silo installations or staff, to third parties or to other goods stored at the Euro-Silo terminals. Goods handled and / or stored by Euro-Silo shall be deemed to have been delivered in good condition to the principal or to any party designated by the principal, unless, in the case of visible defects, it is protested immediately upon delivery or, in case of non-visible or hidden defects, no later than the third day after delivery. Euro-Silo reserves the right to refuse or discontinue the handling or storage of goods that entail a risk or damage to persons and / or other goods present at buildings or to any equipment of Euro-Silo. Euro-Silo can require the principal to remove the goods. If the principal fails to comply with the request for removal within two working days, Euro-Silo is entitled to remove the goods and / or have them removed or destroyed, all costs will be for the account of the principal. Any damage caused will be recovered from the client. 4.5. Only the principal is liable for the payment or reimbursement of customs duties or other tax debts relating to the goods. The principal will take all necessary measures to prevent such duties or debts being established on the name of EuroSilo. The principal is liable for all these sums and will reimburse Euro-Silo in all circumstances if Euro-Silo would incur any liability or needs to pay customs duties or other tax debts, based on international or national laws or regulations. Moreover, the principal will provide at the first request of Euro-Silo a financial guarantee in favor of EuroSilo, or a third party appointed by Euro-Silo, which covers unconditionally any liability from the principal towards Euro-Silo 4.6. The client is obliged to insure his goods. He will need to have an “all risks policy” and a cover for third part indemnity claims and/or a cover for civil liability for its own operations. Within the framework of the policies that he subscribes, the principal waives the right to claim from Euro-Silo, waives the right to claim from all parties with which Euro-Silo has accepted claim waiver. The principal needs to include a claim waiver in his policies. Neither the possible application of the proportionality rule in case of underinsurance, nor the possible exemption from the policies, can be the subject of a mutual dispute between the parties or their insurers.
Article 5 – DELIVERY FOR EURONEXT CONTRACTS
5.1. Storage of goods under Euronext future contracts can only take place if conditions of the Euronext contract for the storage of goods and delivery and the delivery of a certificate of storage, are met. 5.2. The client needs to indicate in advance of the arrival of the goods that it concerns a delivery and storage under a Euronext contract. He will also indicate which quantity and for which storage period a Euronext certificate of storage is requested. 5.3. During (un)loading, the condition and quality of the goods will be checked by a recognized external agency and sampling and analysis will be carried out to check the minimum quality requirements imposed in the relevant Euronext contract. The results of this analysis need to be disclosed to Euro-Silo. All costs for inspection, sampling and analysis are for the account of the principal. 5.4. The exact quantity of stored goods is determined on the basis of the weight at the arrival of the goods on the terminal according to the Euro-Silo certified weighing installation. The weight according to Euro-Silo installations always prevails over the weight to be found on the transport documents. 5.5. Euro-Silo shall in no way be held liable for any breach or loss of condition / quality or other damage that may occur during the unloading, storage or delivery of the goods. 5.6. The rates effective for handling and storing goods in the context of Euronext future contracts are shown in a separate tariff list.
Article 6 – TARIFF
6.1. All rates are excluding VAT and are specifically agreed in the tariff list which is reviewed annually. The rates apply on the weight on arrival or unloading according to Euro-Silo weighing equipment. The weight according to the Euro-Silo weighing systems always prevails over the weight that follows from the transport documents. Invoicing is based on weight according to Euro-Silo weighing equipment. 6.2. All taxes, duties and other charges on the stored or treated goods are at the expense of the principal. 6.3. All costs of retention and custody, both customary and exceptional, as well as legal, are at the expense of the principal. 6.4. All costs for maintenance, cleaning of loading and unloading facilities of the ship or other means of transport are at the expense of the principal unless otherwise agreed. 6.5. Euro-Silo reserves the right to request an advance payment before starting the operations. 6.6. In case the client has reserved silo space and cancels less than 45 days before planned arrival or does not show up, a noshow rate will be charged of 50% of the silo rent for one month calculated on the reserved tonnage. 6.7. If the goods unloaded in silo amount to less than 50% of the reserved silo space, a minimum silo rent of 50% of the silo rent for one month will be charged for the first month.
Article 7 – LIABILITY
7.1 Euro-Silo is only liable for the damage and / or loss which is the direct result of a proven error. 7.2 Euro-Silo shall in no way be held responsible for any breakage, loss of condition / quality or other damage that may occur during the unloading, storage or delivery of the goods. 7.3 Euro-Silo cannot be held liable for differences between IN-OUT weight of the goods if these differences are less than 0.5% or if these are normal due to the nature of the product. 7.4 Without prejudice to the foregoing, this liability applies only to the amount of direct damage. Euro-Silo can in no case be held liable for indirect, secondary or consequential damages or compensation for lost income or lost profits. 7.5 In any case, if Euro-Silo should be considered liable for any damage, then its liability is limited as follows.
 • For damage to treated and / or stored goods this liability is limited to 875 EURO per package or 125 EURO per ton for bulk goods. Moreover, the maximum liability per claim will never exceed 2,500 EURO.
 • For damage caused to the ship or any other means of transport, the liability shall never exceed 25,000 EURO.
In the event of a combination of various claims with regard to damage to the ship or means of transport, damage to, or loss of the goods or equipment provided by the client or by third parties, the total liability shall not exceed 37,500 EURO regardless of the number of affected parties. 7.6 Euro-Silo is released from any liability in the following cases:
 • all indirect damage such as waiting times, port dues or costs, trading loss, fines and / or similar charges;
 • all damage and loss occurring before or after the actual execution of the order by Euro-Silo;
 • force majeure;
 • short of dockers or staff;
 • theft;
 • inherent vice or own defect of the goods and / or packaging;
 • flooding, collapse, explosion and fire, disregarding the cause of all the above-mentioned cases;
 • fault of third parties and / or from the principal;
 • damage due to an unsuitable or contaminated means of transport, the late, incorrect or incorrect communication of data or instructions by the client and / or by third parties;
 • any damage resulting from an unforeseeable defect in the assets of Euro-Silo;
 • strike or lock-out;
 • normal loss of manipulation (<0.5% of the weight determined by Euro-Silo when discharging IN silo);
 • loss of condition or quality of the goods due to a long storage time.
7.7 The client indemnifies Euro-Silo for any claim that would arise from an infringement or breach of the above mentioned obligations even if it could be attributable to a third party. 7.8 If any employee, subcontractor or contractual counterparty of Euro-Silo’s principal has a direct claim against Euro-Silo, this client shall owe Euro-Silo indemnification in respect of this claim.
Article 8 – CONDITIONS OF PAYMENT AND CLAIMS
8.1 All invoices are payable in cash within 10 days from the invoice date. The invoices remain fully due, also in case of complaint or claim for damage. Suspension of payment and/or compensation is not allowed. All payments are be made at the registered office of Euro-Silo, J.F. Kennedylaan 19, 9000 Gent. 8.2 In the case of late payment, an interest is owed without notice of default at the interest rate as determined in accordance with the Law of 2 August 2002 on combating late payment in commercial transactions and a flat-rate administrative fee of 10% on the invoice amount. After notice of default, all amounts will be immediately and legally claimable and Euro-Silo will have the right to terminate any current agreement unilaterally and without additional notice of default. 8.3 Euro-Silo has a right to retain the goods (right of retention / droit de retention), and to retain items and documents in connection with the goods and which are for example in the custody of Euro-Silo; to cover the payment of all amounts owed by the principal to Euro-Silo, including amounts due for previous or other assignments from the client. In addition, all goods, documents and funds that Euro-Silo in the possession or custody of Euro-Silo for the benefit of the client, are pledged by the principal in accordance with the provisions of the Law of 5 May 1872 with regard to the commercial pledge, to cover payment of all claims of Euro-Silo against the principal. Except for the notification as described in art. 48 Pandwet, Euro Silo is allowed proceed to execution of the pledge without any further intervention of a Court or any without further notice. 8.4 Euro-Silo is entitled to terminate the agreement unilaterally in case the client goes bankrupt or if a suspension of payment is allowed to the client according to Book XX Belgian Code of Economic Law. 8.5 After the termination of the agreement, the principal is obligated to remove the stored goods within 3 days after EuroSilo’s first request. If the principal does not comply with the request, Euro-Silo is authorized to proceed to the sale and / or destruction or removal of the goods without any permission of the principal or owner of the goods and / or without any further notice of default, whereby all costs are borne by the client. 8.6 The courts of Ghent are exclusively competent for any dispute between Euro-Silo and the client. However, Euro-Silo reserves the right to sue the client for the competent court according to customary rules. The agreement between Euro-Silo and its principal is governed by Belgian law. 8.7 In any case, a claim against Euro-Silo by the principal, will be time barred after 6 months after the date on which the alleged claim arose. 8.8 The Dutch version of the conditions prevails over any translation.

This website uses cookies to improve your user experience.